BKKCARE | การประกันสุขภาพ คืออะไร?
×

ประกันสุขภาพคืออะไร มีกี่ประเภท?


การทำประกันสุขภาพ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา โดยการกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บของเรา ไปให้แก่ผู้รับประกัน

โดยเราจะมีการจ่ายค่าตอบแทน เป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ เพราะฉะนั้นแล้ว ประกันสุขภาพ เป็นหนึ่งในประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และทำกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเรา ว่าเมื่อเจ็บป่วย เราจะต้องได้รับการรักษาที่ดี และยังคงมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบกับเงินส่วนอื่นๆ

ความหมายของประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ มีความหมายว่า การจ่ายเงินทดแทน หรือการจ่ายค่าสินไหมจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันไว้ใช้จ่าย ในการเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าบริการ ซึ่งการจ่ายเงินเหล่านี้ จะครอบคลุมตั้งแต่ การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยต่างๆ ไปจนถึงอาการบาดเจ็บต่างๆ เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตามลักษณะการคุ้มครองที่เราเลือกเอาไว้

ประเภทของการประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือ
1. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล
2. การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรวมกลุ่ม
โดยประกันสุขภาพ จะมีการแบ่งลักษณะการคุ้มครองออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ

1. กรณีที่ผู้เอาประกัน ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ในฐานะของคนไข้ประจำโรงพยาบาล โดยไม่น้อยไปกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งอาจจะเกิดเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุก็ตาม ทางผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย โดยแบ่งออกเป็น ค่ายา ค่านอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บ ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป

2. กรณีที่ผู้เอาประกันจะต้องได้รับการผ่าตัด
ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายความคุ้มครอง อันเนื่องมาจากค่ารักษาการผ่าตัด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของการเข้าปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย

3. กรณีที่ผู้เอาประกันจะต้องเข้ารับการรักษาฟัน
ผู้รับประกันจะมีการจ่ายค่าชดเชย ในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางทันตแพทย์ด้วย

4. กรณีที่ผู้เอาประกันมีการคลอดบุตร
ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย กรณีที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรอการคลอด

5. กรณีที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษา ที่ไม่ใช่ในโรงพยาบาล
เช่น คลินิกหรือหน่วยพยาบาลขนาดเล็ก รวมไปถึงส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้รับประกันจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชย สำหรับค่ารักษาและค่าบริการทางการแพทย์

6. กรณีที่ผู้เอาประกัน จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์
ผู้รับประกันจะต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าบริการทางการแพทย์ให้

7. กรณีที่ผู้เอาประกัน จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลพิเศษ
ซึ่งอาจจะมีการดูแลกันภายในโรงพยาบาล หรืออยู่ที่บ้าน ผู้รับประกันก็จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าชดเชย ในส่วนของค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้

ดังนั้น ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพอยู่ ก็ควรจะพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ก็จะช่วยให้เราสามารถได้รับค่าชดเชยในส่วนต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง
คุณประโยชน์สำคัญ 6 ประการของการทำประกันสุขภาพ
1. เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางสุขภาพ
ชีวิตของคนเราเมื่อการใช้งานก็ย่อมมีการสึกหรอ หากขาดการดูแลร่างกายที่ดีก็อาจทำให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นได้ การทำประกันสุขภาพ ก็เพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นหลักประกันไว้ว่า เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะยังมีเงินรักษาตัวและมีเงินชดเชยให้ใช้

2. ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลแพงมากและจะแพงขึ้นอีกเรื่อย ๆ ในอนาคต
อย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าการให้บริการทางการแพทย์ ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับประชาชนนั้นยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกโรค และค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันก็แพงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถหามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้

3. ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้ตนเองและครอบครัว
การทำประกันสุขภาพ เป็นการโอนความเสี่ยงและภาระไปให้กับบริษัทที่รับประกัน ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง การมีประกันสุขภาพเตรียมไว้ก็ช่วยให้เราลดภาระที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งบริษัทที่เราทำประกันสุขภาพไว้ก็จะเป็นผู้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายนี้แทนเราตามวงเงินที่เราได้ทำประกันเอาไว้

4. ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี
เมื่อเราทำประกันสุขภาพ เราก็มีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาและก็มักจะได้รับการบริการด้วยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน และได้รับการบริการที่ดี โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย

5. มีเงินชดเชยรายวันให้กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีซื้อเบี้ยชดเชยเพิ่มเติม)
เมื่อเราเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาเป็นเวลานานและอาจจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ การทำประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขชดเชยเงินรายวันไว้ ก็จะทำให้เราได้รับค่าชดเชยรายวันจากการนอนโรงพยาบาล ตามเกณฑ์เงื่อนไขที่เราได้ทำประกันเอาไว้ ช่วยให้เรามีรายได้เข้ามาใช้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงาน

6. เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จะได้ลดภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง
ประโยชน์สำคัญอันดับสุดท้าย กรณีที่เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บรุนแรง จนทำให้ต้องสูญเสียบุคคลผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว การทำประกันชีวิตรวมถึงประกันสุขภาพไว้ ก็จะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังได้ และยังมีทุนสำรองไว้ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้
ประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพ ยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง และในช่วงชีวิตของคนเรานั้นอย่างไรเสียก็ต้องมีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นการวางแผนเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตเอาไว้ด้วยการทำประกันสุขภาพ ก็จะเป็นการลดภาระในเรื่องการรักษาพยาบาลที่หนักให้เบาลงได้ครับ
ประกันสุขภาพวัยทำงาน

รับตารางผลประโยชน์

mail-1
ปี เดือน

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614