BKKCARE | ประกันชีวิตตลอดชีพ คืออะไร?
×

ความหมายของประกันชีวิต แบบตลอดชีพ


คือการคุ้มครองผู้เอาประกันตลอดชีวิต ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่อยู่ในช่วงเวลาของกรมธรรม์ บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ได้มีระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ โดยวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้ทำขึ้นเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของบุคคลอื่น

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อใดก็ตาม
ทำไมไม่ควรยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต
สมาคมประกันชีวิตไทยแจ้งเตือนผู้เอาประกันภัย กรณียกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิม เพื่อมาทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ จะทำให้เสียผลประโยชน์และอาจต้องชำระเบี้ยประกันภัยแพงขึ้น

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เอาประกันภัยบางส่วน ได้รับการชักชวนให้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับที่ถือไว้ เพื่อไปทำประกันชีวิตฉบับใหม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ กล่าวคือ

  1. การซื้อกรมธรรม์ฯ ฉบับใหม่ ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น เนื่องจากอายุที่มากขึ้น
  2. มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืน โดยเฉพาะในปีแรกๆ จะมีจำนวนที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจะต้องนำจำนวนเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยที่ ผู้เอาประกันภัยจ่ายทุกปี ไปหักกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท และค่าความคุ้มครองชีวิต ซึ่งในปีแรกๆ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานค่อนข้างสูง
  3. ในการทำกรมธรรม์ฯ ฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพ ต่อบริษัทประกันชีวิตใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มนับระยะเวลาในการใช้สิทธิโต้แย้งใหม่ (2 ปี) และหากผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่รับประกันภัยได้ หรืออาจต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น นอกจากนี้หากซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ จะต้องมีการเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ ทั้งยังเสียโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ย้ำว่า เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ตัดสินใจทำประกันชีวิตแล้ว ขอให้ชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้
life insurance paper

รับตารางผลประโยชน์

mail-1
ปี เดือน

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614