BKKCARE | อดออมวันละนิด...จิตแจ่มใส
×

อดออมวันละนิด...จิตแจ่มใส


ใส่ใจการออมเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

“การเก็บออมเงิน” มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตไม่น้อยไปกว่าการทำงานหาเงิน การใช้เงินด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีความพร้อมทางการเงินสามารถทำให้คนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสุขที่มีนั้นอาจเป็นเพียงความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ ก็เป็นได้ เราจึงควรหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืนได้นั้น ควรมีหลักปฏิบัติดังนี้

ควรกำหนดเป้าหมายทางการเงินของตนเองให้ชัดเจน
สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนๆ นั้น นอกจากนี้ การกำหนดเป้าหมายยังเป็นเสมือนสิ่งที่คอยเตือนตัวเราว่า ได้เข้าใกล้ปลายทางที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนแล้วนั่นเอง

ออมบ่อยๆ เดี๋ยวหมูจะโต หมั่นเรียนรู้วิธีการหาเงินเพิ่มเติม
โดยไม่หวังพึ่งพารายได้จากการประกอบอาชีพหลัก หรือเงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียว รู้จักสร้างทางเลือกอื่นๆ ให้แก่รายได้ของตน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพเสริม การลงทุน หรือการค้าขาย ทั้งนี้หากอาชีพหลักประสบกับปัญหาก็ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ มาชดเชย เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ได้

รู้จักวางแผน การตัดสินใจกับรายได้ที่มีอยู่
ว่าจะจัดสรร และใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยรู้จักใช้ รู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรต้องใช้ ควรต้องจ่าย และไม่ใช้จ่ายเงินเกินกำลังทรัพย์ที่ตนมีอยู่ นอกจากนี้ ต้องหมั่นบอกกับตัวเองเสมอว่า หากใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่ระมัดระวัง ในที่สุดแล้วเงินที่มีอยู่ก็จะหมดไปอย่างไร้คุณค่า ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น

ออมเงินเพื่อครอบครัว รู้จักออมเงินให้เป็นและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยแบ่งเงินบางส่วนจากรายได้ที่ได้รับมาเก็บเป็นเงินออม โดยใช้หลักเก็บออมไว้หนึ่งส่วน อีกสามส่วนเก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดทั้งเดือน เราไม่ควรใช้ให้เกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือยามเกษียณทุกครั้ง ก่อนที่จะนำเงินส่วนที่เหลือไปจับจ่ายใช้สอยในด้านอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือ การออมเงินนั้นต้องสร้างความพอดีให้แก่ตนเองทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เมื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินอย่างนี้แล้ว หากยังคงนิ่งเฉย ไม่ลงมือปฎิบัติสักทีความมั่นคงของชีวิตในอนาคตก็คงอยู่ห่างไกลออกไป ดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนได้นั้น ก็คงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างเหมาะสมนั่นเอง

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614