BKKCARE : แบบประกันสุขภาพตรงใจ (Tong Jai) ประกันสุขภาพ กรุงไทยแอกซ่า (Krungthai AXA)
 • ประกันสุขภาพตรงใจ : แผนสุขภาพตรงใจ กรุงไทยแอ็กซ่า
×

แผนประกันสุขภาพตรงใจ

ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าที่คุณคิด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

 1. กับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

 2. กับ ค่าชดเชยรายได้

 3. กับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ

 4. กับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง

 5. กับผลประโยชน์ตรงใจ
  ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม

 6. ไม่ต้อง สำรองจ่าย
  แบบประกันสุขภาพตรงใจ (Tong Jai)นี้ ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป เมื่อเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย

ตารางผลประโยชน์ แผนประกันสุขภาพตรงใจ
Smart Silver Gold Platinum
1. กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 100,000 100,000 100,000 100,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 400,000 500,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000 500,000 700,000 1,100,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*)
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 3,200 4,200 6,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 6,400 8,400 12,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 900 1,000 1,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,300 1,400 1,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 85,000 100,000 120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 13,500 15,000 18,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 27,000 30,000 36,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 30,000 35,000 45,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 8,000 10,000 14,000
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 9,000 10,000 12,000
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 650,000 800,000 1,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 1,000 1,000 1,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 1,000 2,000 2,000 2,000
5.3 กรณีผ่าตัดและหัตการสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี 1,250 2,500 2,500 2,500
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 2,000 - 100,000 4,000 - 200,000 6,000 - 300,000 10,000 - 500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 10,000 20,000 30,000 50,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7,500 15,000 22,500 37,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 1,250 2,500 2,500 2,500

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ
ช่วงอายุ (เบี้ยต่อปี) ** Smart Silver Gold Platinum
อายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
6 - 15 ปี 11,xxx 10,xxx 17,xxx 17,xxx 20,xxx 19,xxx - -
16 - 20 ปี 10,xxx 10,xxx 16,xxx 16,xxx 18,xxx 18,xxx 22,xxx 22,xxx
21 - 25 ปี 10,xxx 11,xxx 15,xxx 17,xxx 17,xxx 19,xxx 21,xxx 24,xxx
26 - 30 ปี 10,xxx 11,xxx 16,xxx 17,xxx 17,xxx 20,xxx 21,xxx 24,xxx
31 - 35 ปี 11,xxx 11,xxx 16,xxx 18,xxx 18,xxx 20,xxx 21,xxx 24,xxx
36 - 40 ปี 12,xxx 12,xxx 18,xxx 20,xxx 20,xxx 23,xxx 24,xxx 28,xxx
41 - 45 ปี 13,xxx 14,xxx 19,xxx 22,xxx 22,xxx 25,xxx 26,xxx 30,xxx
46 - 50 ปี 14,xxx 15,xxx 21,xxx 24,xxx 24,xxx 27,xxx 28,xxx 33,xxx
51 - 55 ปี 16,xxx 17,xxx 24,xxx 28,xxx 27,xxx 31,xxx 33,xxx 38,xxx
56 - 60 ปี 19,xxx 21,xxx 30,xxx 35,xxx 34,xxx 40,xxx 41,xxx 48,xxx
ตารางผลประโยชน์ แผนประกันสุขภาพตรงใจ
Smart Silver Gold Platinum
1. กรณีเสียชีวิต
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ 100,000 100,000 100,000 100,000
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 400,000 500,000
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย 300,000 500,000 700,000 1,100,000
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*)
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 3,200 4,200 6,200
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 6,400 8,400 12,400
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 900 1,000 1,200
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,300 1,400 1,600
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 85,000 100,000 120,000
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 13,500 15,000 18,000
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 27,000 30,000 36,000
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 30,000 35,000 45,000
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 8,000 10,000 14,000
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 9,000 10,000 12,000
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 650,000 800,000 1,100,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 500 1,000 1,000 1,000
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 1,000 2,000 2,000 2,000
5.3 กรณีผ่าตัดและหัตการสูงสุด 5วัน/การรักษาพยาบาล ไม่เกิน15วัน/ปี 1,250 2,500 2,500 2,500
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 2,000 - 100,000 4,000 - 200,000 6,000 - 300,000 10,000 - 500,000
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 10,000 20,000 30,000 50,000
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 7,500 15,000 22,500 37,500
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 1,250 2,500 2,500 2,500

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ
ช่วงอายุ (เบี้ยต่อปี) ** Smart Silver Gold Platinum
อายุ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
6 - 15 ปี 11,xxx 10,xxx 17,xxx 17,xxx 20,xxx 19,xxx - -
16 - 20 ปี 10,xxx 10,xxx 16,xxx 16,xxx 18,xxx 18,xxx 22,xxx 22,xxx
21 - 25 ปี 10,xxx 11,xxx 15,xxx 17,xxx 17,xxx 19,xxx 21,xxx 24,xxx
26 - 30 ปี 10,xxx 11,xxx 16,xxx 17,xxx 17,xxx 20,xxx 21,xxx 24,xxx
31 - 35 ปี 11,xxx 11,xxx 16,xxx 18,xxx 18,xxx 20,xxx 21,xxx 24,xxx
36 - 40 ปี 12,xxx 12,xxx 18,xxx 20,xxx 20,xxx 23,xxx 24,xxx 28,xxx
41 - 45 ปี 13,xxx 14,xxx 19,xxx 22,xxx 22,xxx 25,xxx 26,xxx 30,xxx
46 - 50 ปี 14,xxx 15,xxx 21,xxx 24,xxx 24,xxx 27,xxx 28,xxx 33,xxx
51 - 55 ปี 16,xxx 17,xxx 24,xxx 28,xxx 27,xxx 31,xxx 33,xxx 38,xxx
56 - 60 ปี 19,xxx 21,xxx 30,xxx 35,xxx 34,xxx 40,xxx 41,xxx 48,xxx
i-Healthy ประกันสุขภาพ
i-Healthy : เหมาจ่าย คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ใน อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท กรุงไทย แอกซ่าให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกและใน ครอบคลุมถึงการล้างไต คลอดบุตร ฯลฯ
i-Child
i-Child : ประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพเด็กจากกรุงไทยแอกซ่า แบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดถึง 100 ล้านบาท คุ้มครองผู้ป่วยนอก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ทันตกรรม ฯลฯ
i-Care
i-Care : คุ้มครอง100โรค ส่วนลดสำหรับครอบครัว

กรุงไทยแอกซ่า คุ้มครอง 100 โรคร้ายแรง เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายในเด็ก อายุรับประกันตั้งแต่ 1เดือน - 65 ปี ยังมีส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับครอบครัว คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพเด็ก : แรกเกิดและวัยซน คุ้มครองสูง

ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1เดือน-15 ปี คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย ชำระเบี้ยหลักสิบต่อวัน ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,100,000 ต่อครั้งต่อโรค
4200/6200
4200/6200 : เลือกค่าห้องได้ ขาดงานไม่ขาดรายได้

ประกันสุขภาพ ที่ให้คุณเลือกค่าห้องตามที่คุณต้องการ 4200/6200 บาทต่อวัน เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 66 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน
ประกันสุขภาพตรงใจ
ประกันสุขภาพตรงใจ : แผนสุขภาพตรงใจ

คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีเงินชดเชยรายวันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน รับตั้งแต่อายุ 6 -60ปี สามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลในเครือ
ประกันสุขภาพวัยทำงาน
ประกันสุขภาพวัยทำงาน : คุ้มครองสูง เบี้ยประหยัด

คุ้มครองตั้งแต่อายุ 20 -59 ปี ครอบคลุม สุขภาพและอุบัติเหตุจากกรุงไทย แอกซ่า ด้วยเบี้ยเพียงวันละ 22 บาท เข้าได้ทุกโรงพยาบาลในเคือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614