BKKCARE : แบบประกันสุขภาพวัยทำงาน ประกันสุขภาพ กรุงไทยแอกซ่า (Krungthai AXA)
 • ประกันสุขภาพวัยทำงาน : คุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประหยัด
×

ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน

 1. คุ้มครองชีวิตสูง
  เพื่อปกป้องภาระครอบครัว แต่เบี้ยต่ำพิเศษ

 2. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  ทั้งในยามเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

 3. อุ่นใจ หยุดงานไม่ขาดรายได้
  รับเงินชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  จากอุบัติเหตุ และต่อเนื่องจากการรักษาผู้ป่วยใน

 5. รับเพิ่ม 70%
  ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด และค่ารักษาพยาบาล

 6. ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงิน
  แบบประกันสุขภาพวัยทำงาน ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป เมื่อเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย

ผลประโยชน์ แผนประกันวัยทำงาน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ,อุบัติเหตุ 300,000 300,000 600,000 600,000 1,000,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 2,200 3,200 4,200 6,200
2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 4,400 6,400 8,400 12,400
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 800 900 1,000 1,200
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,200 1,300 1,400 1,600
2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 65,000 85,000 100,000 120,000
2.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 9,750 13,500 15,000 18,000
2.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 19,500 27,000 30,000 36,000
2.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 20,000 30,000 35,000 45,000
2.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 6,000 8,000 10,000 14,000
2.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 6,000 9,000 10,000 12,000
2.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 480,000 650,000 800,000 1,100,000
3. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
3.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 4,000-200,000 4,000-200,000 6,000-300,000 6,000-300,000 10,000-500,000
3.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 20,000 20,000 30,000 30,000 0,000
3.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 15,000 15,000 22,0000 22,000 37,000
3.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 50,000 - 200,000 50,000 - 200,000 75,000 - 300,000 75,000 - 300,000 125,000 - 500,000
4. เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เฉพาะผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป)*
4.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1,000
4.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000
4.3 กรณีผ่าตัดและหัตการ สูงสุด 5 วันต่อการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 15 วันต่อปี (4.1+4.2+4.3 ไม่เกิน 365 วัน 2,500
ตัวอย่าง เบี้ยประกัน (โปรดเช็คเบี้ยกับตัวแทนอีกครั้ง)*
เพศชาย-หญิง ช่วงอายุ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ช่วงอายุ 20-25 ปี 7,xxx 9,xxx 13,xxx 15,xxx 19,xxx
ช่วงอายุ 26-30 ปี 7,xxx 9,xxx 13,xxx 14,xxx 19,xxx
ช่วงอายุ 31-35 ปี 7,xxx 9,xxx 13,xxx 15,xxx 20,xxx
ช่วงอายุ 36-40 ปี 8,xxx 11,xxx 16,xxx 18,xxx 24,xxx
ช่วงอายุ 41-45 ปี 10,xxx 13,xxx 19,xxx 21,xxx 29,xxx
ช่วงอายุ 46-50 ปี 12,xxx 15,xxx 23,xxx 25,xxx 36,xxx
ช่วงอายุ 51-55 ปี 16,xxx 20,xxx 31,xxx 34,xxx 49,xxx
ช่วงอายุ 56-59 ปี 2x,xxx 2x,xxx 4x,xxx 4x,xxx 6x,xxx

** เบี้ยประกันโดยประมาณ โปรดตรวจสอบเบี้ยประกันและส่วนลดตามอายุกับตัวแทนอีกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนตัดความคุ้มครองเพื่อลดเบี้ยประกันได้ตามต้องการ
ผลประโยชน์ แผนประกันวัยทำงาน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1. การเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ,อุบัติเหตุ 300,000 300,000 600,000 600,000 1,000,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 1,000 2,200 3,200 4,200 6,200
2.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (2.1 + 2.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) 2,000 4,400 6,400 8,400 12,400
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) 600 800 900 1,000 1,200
2.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง(1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) 900 1,200 1,300 1,400 1,600
2.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 40,000 65,000 85,000 100,000 120,000
2.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 6,750 9,750 13,500 15,000 18,000
2.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง 13,500 19,500 27,000 30,000 36,000
2.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง รวมค่ายากลับบ้าน ค่ารถพยาบาล และอื่นๆ (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล แต่ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุด) 15,000 20,000 30,000 35,000 45,000
2.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) 4,000 6,000 8,000 10,000 14,000
2.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 3,500 6,000 9,000 10,000 12,000
2.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ต่อการเข้ารักษาต่อครั้ง/โรค 280,000 480,000 650,000 800,000 1,100,000
3. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ
3.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) 4,000-200,000 4,000-200,000 6,000-300,000 6,000-300,000 10,000-500,000
3.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก 20,000 20,000 30,000 30,000 0,000
3.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร 15,000 15,000 22,0000 22,000 37,000
3.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) 50,000 - 200,000 50,000 - 200,000 75,000 - 300,000 75,000 - 300,000 125,000 - 500,000
4. เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (เฉพาะผู้เอาประกันอายุ 6 ปีขึ้นไป)*
4.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) 1,000
4.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) 2,000
4.3 กรณีผ่าตัดและหัตการ สูงสุด 5 วันต่อการรักษาพยาบาล ไม่เกิน 15 วันต่อปี (4.1+4.2+4.3 ไม่เกิน 365 วัน 2,500
ตัวอย่าง เบี้ยประกัน (โปรดเช็คเบี้ยกับตัวแทนอีกครั้ง)*
เพศชาย-หญิง ช่วงอายุ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ช่วงอายุ 20-25 ปี 7,xxx 9,xxx 13,xxx 15,xxx 19,xxx
ช่วงอายุ 26-30 ปี 7,xxx 9,xxx 13,xxx 14,xxx 19,xxx
ช่วงอายุ 31-35 ปี 7,xxx 9,xxx 13,xxx 15,xxx 20,xxx
ช่วงอายุ 36-40 ปี 8,xxx 11,xxx 16,xxx 18,xxx 24,xxx
ช่วงอายุ 41-45 ปี 10,xxx 13,xxx 19,xxx 21,xxx 29,xxx
ช่วงอายุ 46-50 ปี 12,xxx 15,xxx 23,xxx 25,xxx 36,xxx
ช่วงอายุ 51-55 ปี 16,xxx 20,xxx 31,xxx 34,xxx 49,xxx
ช่วงอายุ 56-59 ปี 2x,xxx 2x,xxx 4x,xxx 4x,xxx 6x,xxx

** เบี้ยประกันโดยประมาณ โปรดตรวจสอบเบี้ยประกันและส่วนลดตามอายุกับตัวแทนอีกครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนตัดความคุ้มครองเพื่อลดเบี้ยประกันได้ตามต้องการ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก ไม่นับอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีเมื่อกรมธรรม์อนุมัติ
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน /เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด/ริดสีดวงทวาร/ไส้เลื่อนทุกชนิด/ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก/การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์/นิ่วทุกชนิด/เส้นเลือดขอดที่ขา/เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แชร์หน้านี้
i-Healthy ประกันสุขภาพ
i-Healthy : เหมาจ่าย คุ้มครองผู้ป่วยนอก/ใน อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท กรุงไทย แอกซ่าให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอกและใน ครอบคลุมถึงการล้างไต คลอดบุตร ฯลฯ
i-Child
i-Child : ประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่ายตามจริง

ประกันสุขภาพเด็กจากกรุงไทยแอกซ่า แบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดถึง 100 ล้านบาท คุ้มครองผู้ป่วยนอก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดูแลเรื่องการฉีดวัคซีน ทันตกรรม ฯลฯ
i-Care
i-Care : คุ้มครอง100โรค ส่วนลดสำหรับครอบครัว

กรุงไทยแอกซ่า คุ้มครอง 100 โรคร้ายแรง เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายในเด็ก อายุรับประกันตั้งแต่ 1เดือน - 65 ปี ยังมีส่วนลดเบี้ยประกันสำหรับครอบครัว คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพเด็ก : แรกเกิดและวัยซน คุ้มครองสูง

ประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1เดือน-15 ปี คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย ชำระเบี้ยหลักสิบต่อวัน ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,100,000 ต่อครั้งต่อโรค
4200/6200
4200/6200 : เลือกค่าห้องได้ ขาดงานไม่ขาดรายได้

ประกันสุขภาพ ที่ให้คุณเลือกค่าห้องตามที่คุณต้องการ 4200/6200 บาทต่อวัน เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 66 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ มีเงินชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน
ประกันสุขภาพตรงใจ
ประกันสุขภาพตรงใจ : แผนสุขภาพตรงใจ

คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีเงินชดเชยรายวันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน รับตั้งแต่อายุ 6 -60ปี สามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลในเครือ
ประกันสุขภาพวัยทำงาน
ประกันสุขภาพวัยทำงาน : คุ้มครองสูง เบี้ยประหยัด

คุ้มครองตั้งแต่อายุ 20 -59 ปี ครอบคลุม สุขภาพและอุบัติเหตุจากกรุงไทย แอกซ่า ด้วยเบี้ยเพียงวันละ 22 บาท เข้าได้ทุกโรงพยาบาลในเคือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ติดต่อทำประกันกับตัวแทนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน
เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่านเสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
E-mail : A064813@ktaxa.com


ติดต่อทำประกันกับตัวแทน
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง

เพราะการให้ข้อมูลการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดเยอะ คนทั่วไปอ่านแล้วตีความหมายได้ยาก หรืออาจคลาดเคลื่อน เพื่อป้องกันปัญหายุ่งยากที่เกิดขึ้นภายหลัง ทีมงานเราจึงมุ่งเน้นให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บริการหลังการขายสม่ำเสมอต่อผู้ทำประกันทุกท่าน

เสกสรร ฉัตรพัฒนพงศ์ (เสก)
ใบอนุญาต: 6001036740
A064813@ktaxa.com
พื้นที่ : กทม. และปริมณฑล

BKKCARE- ©2017 - ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า โทรศัพท์ : 02-739-9332
ประกันสุขภาพดี.com | ประกันออมทรัพย์.com | ประกันตลอดชีพ.com | rentcondobkk.com | https://www.scancondo.com
BKKCARE- ©2017
ตัวแทนประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า
โทรศัพท์ : 02-739-9332
มือถือ : 090-2995614